• 1

Artikel 1. Definities

 • 1.1. Amini Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27293845.
 • 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Amini Hosting een overeenkomst heeft afgesloten.
 • 1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 • 1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp:// ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid en uitvoering

 • 2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Amini Hosting zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Amini Hosting alleen bindend indien en voor zover deze door Amini Hosting uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • 2.3. Amini Hosting is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen Amini Hosting

 • 3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Amini Hosting dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 • 3.2. Het is Amini Hosting niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Amini Hosting noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
 • 3.3. Amini Hosting spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

 • 4.1. Opdrachtgever stelt Amini Hosting steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
 • 4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Amini Hosting het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
 • 4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Amini Hosting, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Amini Hosting zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 • 4.4. Opdrachtgever vrijwaart Amini Hosting van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
 • 4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
 • 4.6. Zonder toestemming van Amini Hosting is het Opdrachtgever verboden de door Amini Hosting verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 • 4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
 • 4.8. Amini Hosting heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Amini Hosting niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.
 • 4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Amini Hosting en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Amini Hosting mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
 • 4.10. Het door Opdrachtgever aan Amini Hosting geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Amini Hosting en Opdrachtgever.
 • 4.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Amini Hosting, dat al het door Opdrachtgever aan Amini Hosting verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Amini Hosting te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Offertes

 • 5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • 5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Amini Hosting het recht de prijzen hierover aan te passen.
 • 5.3. Offertes van Amini Hosting zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen

 • 6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 6.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7. Levertijd

 • 7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Amini Hosting wordt ontvangen.
 • 7.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging opdracht

 • 8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij alsgevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 • 8.2. Indien Amini Hosting, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtsbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Amini Hosting gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

 • 9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Amini Hosting of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 • 9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 • 9.3. Het is Amini Hosting toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Amini Hosting door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur

 • 10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Amini Hosting zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.
 • 10.2. Amini Hosting is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 • 10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 • 10.4. Schriftelijk wordt overeengekomen welke browsers de webapplicaties dan wel de programmatuur zullen ondersteunen.
 • 10.5. Amini Hosting heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 11. Gebruiksrechten

 • 11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Amini Hosting Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
 • 11.2. De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van Opdrachtgever waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt. Dit artikel is niet van toepassing op webapplicaties.
 • 11.3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.
 • 11.4. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen

 • 12.1. Indien is overeengekomen, dat Amini Hosting voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 • 12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IPadressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Amini Hosting vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 • 12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Amini Hosting, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 • 12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Amini Hosting tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Amini Hosting geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 • 13.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Amini Hosting.
 • 13.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Amini Hosting niet nakomt is Amini Hosting zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Amini Hosting op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

 • 14.1. Opdrachtgever dient de door Amini Hosting uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. De betaling voor de webapplicatie diensten geschiedt in drie termijnen; termijn 1 voor aanvang van de werkzaamheden, termijn 2 na het akkoord van stap 2 en termijn 3 na het akkoord van stap 4.
  Beschrijving van de stappen:
  -Stap 1: Eerste gesprek;
  -Stap 2: Ontwerp/design;
  -Stap 3: Ontwikkeling techniek;
  -Stap 4: Testen en Feedback.
  Voor de overige diensten en/of producten, waaronder webhosting, zijn bovengenoemde stappen niet van toepassing.
 • 14.2. Betalingen dienen ten hoogste 7 werkdagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 • 14.3. Alle door Amini Hosting uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • 14.4. Amini Hosting is gerechtigd om bij overschrijding van het vooraf ingekochte dataverkeer het verschil tussen het werkelijk veroorzaakte dataverkeer en het vooraf ingekochte dataverkeer in rekening te brengen aan Opdrachtgever. Bij overschrijding van het vooraf ingekochte dataverkeer wordt het verschil tussen het werkelijk veroorzaakte dataverkeer en het vooraf ingekochte dataverkeer afgerond naar boven. De afronding zal geschieden naar de eerste hele gigabyte. De tarieven voor het vooraf ingekochte dataverkeer worden door Amini Hosting tijdens de totstandkoming van de overeenkomst kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever.
 • 14.5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 • 14.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, suréance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • 14.7. In bovenstaande gevallen heeft Amini Hosting voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Amini Hosting vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
 • 14.8. Het niet incasseerbaar blijken van een automatische betaling wordt als het niet voldoen van een factuur gezien.

Artikel 15. Machtiging automatische incasso

 • 15.1. Bij het aanvragen van webhosting en/of domeinnamen machtigt Opdrachtgever om periodieke kosten te incasseren van de rekening van Opdrachtgever.
 • 15.2. Als Opdrachtgever Amini Hosting gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van de rekening van Opdrachtgever en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 7 dagen na incasso worden teruggestort.
 • 15.3. Niet incasseerbaar blijken van een automatische incasso wordt als het niet voldoen van een factuur gezien.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 • 16.1. Amini Hosting aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 • 16.2. De totale aansprakelijkheid van Amini Hosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
 • 16.3. Aansprakelijkheid van Amini Hosting voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • 16.4. Buiten de in artikel 16.2 genoemde gevallen rust op Amini Hosting geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 16.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Amini Hosting.
 • 16.5. De aansprakelijkheid van Amini Hosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Amini Hosting onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Amini Hosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Amini Hosting in staat is adequaat te reageren.
 • 16.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Amini Hosting meldt.
 • 16.7. Opdrachtgever vrijwaart Amini Hosting voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Amini Hosting geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 17. Overmacht

 • 17.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Amini Hosting door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Amini Hosting kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 18. Duur en beëindiging

 • 18.1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
 • 18.2. De overeenkomst voor hosting diensten kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 (vier) maanden. De opzegging is geldig indien deze door Amini Hosting is bevestigd.
 • 18.3. Alle overeenkomsten voor webapplicaties en overige diensten en/of producten worden aangegaan voor de duur van het project, of voor bepaalde tijd met een minimum termijn van zes maanden, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • 18.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Amini Hosting het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Amini Hosting op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 19. Geheimhouding

 • 19.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 • 19.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 20. Personeel

 • 20.1. Opdrachtgever zal werknemers van Amini Hosting die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
 • 20.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Amini Hosting voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Amini Hosting in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amini Hosting. Onder werknemers van Amini Hosting worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Amini Hosting of van één van de aan Amini Hosting gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Amini Hosting of van één van de aan Amini Hosting gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 21. Wijzigingen AV

 • 21.1. Amini Hosting behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • 21.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Amini Hosting of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • 21.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 22. Reclame

 • 22.1. Bij gebreke van verplichtingen van Amini Hosting dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Amini Hosting.
 • 22.2. Indien Amini Hosting de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
 • 22.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
 • 22.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 23. Slotbepalingen

 • 23.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 23.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
 • 23.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 • 23.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze (web)applicatie Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze (web)applicatie Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.